ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα πολιτική περιγράφει το πλαίσιο, βάσει του οποίου συλλέγω, διατηρώ και χρησιμοποιώ τα προσωπικά δεδομένα πελατών και συνεργατών.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Για την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών μπορεί να συλλεχθούν τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Προκειμένου να διεκπεραιώσω τις εργασίες που μου αναθέτετε θα χρειαστώ τα ακριβή στοιχεία επικοινωνίας σας. Αυτά περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση κ.α. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από τον εκάστοτε πελάτη, όταν έρχεται σε επαφή μαζί μου για να μου αναθέσει κάποια εργασία. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς ορθής συνεννόησης προκειμένου για τη διεκπεραίωση των εργασιών σας, σκοπούς ενημέρωσης για την πρόοδο ή ολοκλήρωση μιας εργασίας καθώς και για την αποστολή των μεταφράσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κούριερ/ΕΛΤΑ (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή αντίστοιχα). Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μόνο μορφή και συγκεκριμένα σε τοπικό αρχείο υπολογιστή, σε κινητό τηλέφωνο ή στο βιβλίο διευθύνσεων του ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά έχω μόνο εγώ. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας δεν κοινοποιούνται ποτέ σε τρίτους.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Τα φορολογικά σας στοιχεία είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των εργασιών. Αυτά περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα ή αντικείμενο απασχόλησης, ΑΦΜ, στοιχεία ΔΟΥ, διεύθυνση έδρας ή κατοικίας κ.α. Παρέχονται από τον εκάστοτε πελάτη κατά την ανάθεση μιας εργασίας ή από τον εκάστοτε συνεργάτη κατά το ξεκίνημα της συνεργασίας μας. Χρησιμοποιούνται για να εκδοθούν τα κατά τον νόμο προβλεπόμενα παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις), για να σταλούν προσφορές και για να υποβληθούν οι κατά τον νόμο απαιτούμενες φορολογικές δηλώσεις. Τα φορολογικά σας στοιχεία κοινοποιούνται σε λογιστή, με τον οποίο συνεργάζομαι, προκειμένου ο τελευταίος να διεκπεραιώσει όλες τις από τον νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες στην εφορία.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΑ
Πολλές φορές τα κείμενα που φέρνετε για μετάφραση περιέχουν προσωπικά στοιχεία δικά σας ή τρίτων. Τέτοιου είδους κείμενα είναι για παράδειγμα τα πιστοποιητικά. Μερικά κείμενα μπορεί ακόμα να περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα οι ιατρικές εξετάσεις και τα δικόγραφα. Προκειμένου να παρασχεθεί η υπηρεσία που αιτείσθε (μετάφραση), είμαι υποχρεωμένη να αποθηκεύσω και να επεξεργαστώ τα προσωπικά στοιχεία και τα ευαίσθητα δεδομένα που εμπεριέχονται στα προς μετάφραση έγγραφα. Η αποθήκευση και η επεξεργασία γίνονται τοπικά στον υπολογιστή μου, στον οποίο έχω πρόσβαση μόνο εγώ. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ακόμα δυνατόν να κοινοποιηθούν έγγραφα που περιέχουν προσωπικά στοιχεία και σε συνεργάτες μου, προκειμένου να διεκπεραιώσουν αυτοί τη μετάφραση. Αυτό ισχύει κυρίως για γλωσσικούς συνδυασμούς που δεν καλύπτω προσωπικά και χρειάζεται να επιστρατεύσω την τεχνογνωσία κάποιου συνεργάτη για να διεκπεραιώσω την εργασία που μου αναθέσατε. Όλοι οι συνεργάτες μου δεσμεύονται προς εμένα ότι τυχόν χρήση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε αυτήν την περίπτωση θα γίνεται μόνο κατά το μέτρο που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της εργασίας που τους ανατίθεται και ότι κανένα προσωπικό δεδομένο δεν θα διαβιβάζεται σε τρίτους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Η κατηγορία αυτή των προσωπικών δεδομένων αφορά τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στα βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων συνεργατών. Τα βιογραφικά σημειώματα περιέρχονται στην κατοχή μου κατόπιν ηλεκτρονικής αποστολής από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Τα βιογραφικά που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο email μου και/ή τοπικά σε ειδικό φάκελο του υπολογιστή μου. Είναι προσβάσιμα μόνο από μένα. Δεν κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:
–          Ενημέρωσης
–          Πληροφόρησης
–          Πρόσβασης
–          Διόρθωσης
–          Διαγραφής (και δικαίωμα στη «λήθη»)
–          Περιορισμού της επεξεργασίας
–          Φορητότητας των δεδομένων
–          Εναντίωσης
–          Μη αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης αποφάσεων (κατάρτιση προφίλ)

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση info@translationembassy.com.

ΤΟΠΟΣ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑΣ
Εάν προκύψει κάποια διαφορά σχετική με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό, ενώ αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Η Translation Embassy έχει σκοπό να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε τα εμπόδια της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και να μεταδώσετε αποτελεσματικά τους στόχους σας σε διαφορετικές κουλτούρες μέσω της διερμηνείας και της μετάφρασης.

Μαρία Ξανθοπούλου
Ιδιοκτήτρια Translation Embassy

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη
Π. Πατρών Γερμανού 46
2310 233136

Αθήνα
Σκρα 72, Καλλιθέα
210 9514528

SOCIAL LINKS

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για επαγγελματική ενημέρωση των κλάδων της διερμηνείας και μετάφρασης.

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ

Copyright © 2019 · Translation Embassy

A Lifehacker Development

Scroll to Top