Επίσημες Επικυρωμένες Μεταφράσεις

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Επίσημες μεταφράσεις είναι αυτές που καταλήγουν σε δημόσιες ή ιδιωτικές αρχές και χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία ή δικαιολογητικά που κρίνουν την έκβαση διαφόρων υποθέσεων. Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα είναι τα εξής:

  • μεταφράσεις που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία στο δικαστήριο και καθορίζουν την έκβαση μια δίκης
  • μεταφράσεις που κατατίθενται ως δικαιολογητικά σε ασφαλιστικούς φορείς και επηρεάζουν την αποδοχή ή την απόρριψη μιας αίτησης συνταξιοδότησης καθώς και το ποσό σύνταξης
  • μεταφράσεις ιατρικών γνωματεύσεων και εξετάσεων που προσκομίζονται σε νοσοκομεία και χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί ο τρόπος συνέχισης μιας θεραπείας
  • μεταφράσεις πτυχίων και δικαιολογητικών που θα επηρεάσουν την απόφαση πλήρωσης ή μη των κριτηρίων πρόσληψης εργαζομένου
  • μεταφράσεις τεχνικών προδιαγραφών και δηλώσεων συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία, με βάση τις οποίες χορηγούνται άδειες κυκλοφορίας εισαγόμενων προϊόντων
  • μεταφράσεις φορολογικών εγγράφων που ζητούνται με σκοπό τη διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων σε εφορίες κ.α.

Η διαφορά τους από τις κοινές μεταφράσεις έγκειται στο ότι ο μεταφραστής καλείται δια της υπογραφής και σφραγίδας του να αναλάβει τη νομική ευθύνη για την ορθότητα και την ακρίβεια του μεταφράσματος.

ΠΟΙΟΙ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Το δικαίωμα αυτό της υπογραφής παραχωρείται από τον νόμο μόνο σε ορισμένες ομάδες επαγγελματιών
και όχι σε όλους τους μεταφραστές που δραστηριοποιούνται σήμερα στην ελληνική αγορά.

Στους επαγγελματίες αυτούς ανήκω κι εγώ ως απόφοιτος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΕΕΜΠΙΠ). Έτσι, έχω τη δυνατότητα να σας εξυπηρετήσω με επίσημες (επικυρωμένες) μεταφράσεις κατά τις συναλλαγές σας με το δημόσιο. Μετά το πέρας της φοίτησής μου στη Νομική Σχολή Αθηνών αναμένεται να έχω τη δυνατότητα εκπόνησης επίσημων μεταφράσεων και ως δικηγόρος.

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Π.Δ. 169, 17.06.2002 (ΦΕΚ 156/2.7.02) και ενδεικτικά ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583 του ΥΠΕΣ και απόφαση ΣτΕ 2799/2013

Η αναγνώριση των αποφοίτων μεταφραστών του Ιονίου Πανεπιστημίου ως επίσημων μεταφραστών πηγάζει από το Π.Δ. 169 της 17.06.2002 (ΦΕΚ 156/2.7.02) και ενδεικτικά την ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/5583 του ΥΠΕΣ και την απόφαση ΣτΕ 2799/2013. Οι απόφοιτοι του Ιονίου Πανεπιστημίου περιλαμβάνονται, επίσης, ως επίσημοι μεταφραστές σε πολλές εγκυκλίους διαφόρων υπηρεσιών και οι μεταφράσεις τους αναγνωρίζονται ως επίσημες από πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

  • Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αριθμό 333/2014, όπου ρητά αναφέρεται η δυνατότητα εκπόνησης επίσημων μεταφράσεων από τους απόφοιτους του Ιονίου Πανεπιστημίου: https://drive.google.com/open?id=1uTtWHGR_Jimm2R51EA0K1ST9oEB41b7x
  • Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου ρητά επιβεβαιώνεται ότι οι επίσημες μεταφράσεις αποφοίτων του Ιονίου Πανεπιστημίου γίνονται αποδεκτές από τη Διεύθυνση Ιθαγένειας: https://drive.google.com/open?id=1YnBsahtE-PxrrJUUvzpK51NiVzZYQPxC
  • Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με αριθμό Δ. ΟΡΓ. Δ 1008736 ΕΞ 2019/2019, όπου ρητά επιβεβαιώνεται η αποδοχή των επίσημων μεταφράσεων αποφοίτων του Ιονίου Πανεπιστημίου: https://drive.google.com/file/d/1UVq6JpCyGm6vCLQcGxipyIjbbkffHHPb/view?usp=sharing
  • Εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Υπουργείο Παιδείας) με αριθμό Φ1/ 212000 /ΓΔ4, όπου ρητά επιβεβαιώνεται η αποδοχή των επίσημων μεταφράσεων αποφοίτων του Ιονίου Πανεπιστημίου: https://drive.google.com/open?id=1x5JxG7FokLO2gk_uThHMDxgRUlVbDiCW

Κάντε επίσημες και νόμιμα επικυρωμένες
μεταφράσεις των εγγράφων σας

Scroll to Top