Διερμηνεία για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου EASO

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ​

Η EASO είναι Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε με σκοπό να ενισχύσει την πρακτική συνεργασία μεταξύ των κρατών για θέματα ασύλου. Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και λειτουργεί ως κέντρο εμπειρογνωμοσύνης υποστηρίζοντας τα κράτη μέλη, των οποίων τα συστήματα ασύλου και υποδοχής αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις.

Στο πλαίσιο της δράσης της για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα, τον Οκτώβριο του 2016 διοργάνωσε μια σειρά σεμιναρίων για Έλληνες δικαστές που εξετάζουν αιτήματα ασύλου. Για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων χρησιμοποιήθηκαν διερμηνείς για τον συνδυασμό ελληνικά <-> αγγλικά από την τοπική αγορά της Αθήνας. Τον γενικό συντονισμό για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας στην ΕΑSO είχε αναλάβει η εταιρεία Septotec.

Η ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ως μέλος της ομάδας διερμηνέων ανέλαβα την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας από τα αγγλικά στα ελληνικά και αντίστροφα στο πλαίσιο εργαστηρίων με στόχο την πρακτική εξέταση συγκεκριμένων πραγματικών ή πλασματικών περιστατικών. Για τους σκοπούς των εργαστηρίων οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες 10-15 ατόμων και ορίστηκε ένας διερμηνέας κι ένας εμπειρογνώμονας της EASO ως εκπαιδευτής για κάθε ομάδα. Σκοπός των εργαστηρίων ήταν μέσω της συνεργασίας και της διαδραστικής επικοινωνίας να αναλυθούν συγκεκριμένες προβληματικές και να εξευρεθούν τρόποι προσέγγισης περίπλοκων ζητημάτων σχετικά με το άσυλο. Για τον συγκεκριμένο τρόπο εργασίας κρίθηκε ως καταλληλότερη η διαδοχική διερμηνεία.

Τα εργαστήρια κινήθηκαν γύρω από 3 επιμέρους θεματικές:

Αναγνώριση αλλοδαπών ή ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας

 • Τα κριτήρια αναγνώρισης του καθεστώτος πρόσφυγα σύμφωνα με τη σύμβαση της Γενεύης
 • Ποια γεγονότα συνιστούν πράξεις δίωξης
 • Οδηγία 2011/95/ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας
 • Προϋποθέσεις χορήγησης διεθνούς και επικουρικής προστασίας
 • Εξέταση νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Εξέταση νομολογίας ελληνικών δικαστηρίων

Προδικαστικά ερωτήματα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Τι ρόλο παίζουν τα προδικαστικά ερωτήματα και πώς λειτουργούν;
 • Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνονται;
 • Πώς πρέπει να διατυπώνονται και να υποβάλλονται;

Αξιολόγηση της αξιοπιστίας των αποδείξεων

 • Τρόποι διαπίστωσης της αξιοπιστίας των στοιχείων που υποβάλλει ο αιτών
 • Διαδικασία εξέτασης μιας αίτησης
 • Προϋποθέσεις και τρόπος διεξαγωγής προσωπικής συνέντευξης
 • Ποιες ερωτήσεις είναι επιτρεπτές και ποιες όχι προκειμένου να διαπιστωθεί η πραγματική προσωπική κατάσταση του αιτούντα
 • Σε ποιο βαθμό απαιτείται από τον αιτούντα να τεκμηριώσει επαρκώς την αίτησή του δεδομένου ότι η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων είναι δυσχερής υπό το καθεστώς δίωξης;
 • Τι ρόλο μπορούν να παίξουν οι πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής;
 • Από ποιους φορείς και με ποια μέσα μπορεί το δικαστήριο να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής;

ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ;

Η νομική διερμηνεία αποτελεί για μένα έναν ιδιαίτερο κλάδο ειδίκευσης, καθώς είμαι εγγεγραμμένη στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών της Νομικής Σχολής Αθηνών, όπου φοιτώ από τον Σεπτέμβριο του 2017. Η επαγγελματική μου κατάρτιση, συνεπώς, συνδυάζει δύο τομείς υψηλών προδιαγραφών: αφενός την ακαδημαϊκή μου εκπαίδευση στη διερμηνεία συνεδρίων και αφετέρου τις εξειδικευμένες γνώσεις σε μια ποικιλία νομικών θεμάτων.

Επωφεληθείτε από μια εμπεριστατωμένη προσέγγιση και μια αξιόπιστη λύση για την υπηρεσία της νομικής διερμηνείας

Scroll to Top