Διερμηνεία στην 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ​

Υπεύθυνος φορέας για τη διοργάνωση ήταν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η οποία συμμετέχει στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων. Στο πλαίσιο του προγράμματος έχει δρομολογηθεί μια σειρά έργων και παρεμβάσεων με στόχο την αναβάθμιση της περιοχής. Οι παρεμβάσεις αφορούν καίριους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η τουριστική ανάπτυξη κ.α. Η συνεδρίαση που συμμετείχαμε συγκλήθηκε τον Νοέμβριο του 2017 και είχε ως αντικείμενο την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων.

Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καθώς οι δράσεις του ΕΣΠΑ χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια, για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των προγραμμάτων επιφορτίζονται αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνεδρίαση που συμμετείχαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπούσε εμπειρογνώμονας της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης.

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες φορείς περιλάμβαναν τους εξής:

 • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
 • Επιτροπή Παρακολούθησης του Π.Ε.Π.
 • Διαχειριστική Επιτροπή του ΕΣΠΑ
 • Γενικές Διευθύνσεις Υπουργείων (μέσω εκπροσώπων)
 • Δήμαρχοι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κ.α.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΑΝ

Η θεματολογία ήταν πολύ εξειδικευμένη και τεχνοκρατική. Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν ενδεικτικά στα εξής:

 • Διαπίστωση απαρτίας και έγκριση ημερήσιας διάταξης
 • Έγκριση πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 • Εισήγηση Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης
 • Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Π.Ε.Π. συνολικά και ενημέρωση σχετικά με την επίτευξη των ετήσιων στόχων
 • Αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης κάθε μιας από τις επιμέρους δράσεις ξεχωριστά
 • Έγκριση νέων δράσεων για ένταξη στο Π.Ε.Π.
 • Ενημέρωση για την πορεία προόδου των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων
 • Έγκριση νέων Χωρικών Στρατηγικών για ένταξη στο Π.Ε.Π.
 • Ενημέρωση για την αναθεώρηση του Π.Ε.Π. στο πλαίσιο τεχνικών προσαρμογών
 • Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του Προγράμματος
 • Αποτελέσματα επιτόπιων επαληθεύσεων και επιθεωρήσεων
 • Αξιολόγηση της απορρόφησης κονδυλίων και της επίτευξης των στόχων δαπανών
 • Ενημέρωση για την 1η Έκθεση Προόδου
 • Ενημέρωση για τις κρατικές ενισχύσεις κ.α.

Η ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Η διερμηνεία μου ανατέθηκε από το γραφείο Your Interpreter της συναδέλφου Ζωής Ρέστα. Με τη συνάδελφο δουλέψαμε μαζί, καθώς επρόκειτο για ολοήμερη συνεδρίαση και χρειάζονταν δύο διερμηνείς. Κατά την προετοιμασία μας μελετήσαμε το υλικό των εισηγητών που μας παρασχέθηκε εκ των προτέρων, τα οικονομικά στοιχεία του Π.Ε.Π., τις εκθέσεις προόδου των έργων και σχετικές αποφάσεις της επιτροπής παρακολούθησης και της διαχειριστικής αρχής. Στη συνέχεια αποδελτιώσαμε την τεχνική ορολογία και καταρτίσαμε γλωσσάρια όχι μόνο με τους όρους, αλλά και με την πληθώρα των συντομογραφιών που κυριαρχούν στο τεχνοκρατικό αυτό πεδίο. Στη συνεδρίαση κάναμε κατά κύριο λόγο ψιθυριστή διερμηνεία από τα ελληνικά προς τα αγγλικά στον εμπειρογνώμονα της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης που εκπροσωπούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την ψιθυριστή διερμηνεία συμφωνήσαμε με τη συνάδελφο να γίνεται εναλλαγή διερμηνέα ανά μισή ώρα. Στο δεύτερο μέρος της συνεδρίασης έγινε τοποθέτηση και από τον εμπειρογνώμονα της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης στα αγγλικά. Για την τοποθέτηση αυτή έγινε διαδοχική διερμηνεία προς τα ελληνικά για τους υπόλοιπους συνέδρους.

ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΑΣ;

Εξειδικευμένα τεχνοκρατικά συνέδρια παρουσιάζουν υψηλό βαθμό δυσκολίας κι έχουν αυξημένες απαιτήσεις. Για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους χρειάζονται επαγγελματίες που καταλαβαίνουν και ξέρουν πώς να διαχειριστούν την τεχνική φρασεολογία.

Ως επαγγελματίας διερμηνέας και μεταφράστρια μπορώ να σας συνδράμω με:

 • Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (ταυτόχρονη, ψιθυριστή και διαδοχική ανάλογα με τις συνθήκες)
 • Εξασφάλιση ομάδας διερμηνέων για διοργανώσεις μεγαλύτερης διάρκειας και για ευρεία γκάμα γλωσσών
 • Μεταφράσεις των εισηγήσεων, παρουσιάσεων, εκθέσεων και λοιπών τεχνικών εγγράφων
Scroll to Top